Adatkezelési tájékoztató

Top Sport Tenisz Kft

www.europetenniscenter.hu

Az Adatkezelési tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban GDPR), általa nem szabályozott körben az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Info tv.) rendelkezésein alapul.

Adatkezelő

A tájékoztatásban foglalt adatkezelések mindegyike tekintetében a Top Sport Tenisz Kft ( székhely: 1103 Budapest, Petrőczy utca 35/b. )  az adatkezelő.

Értelmező rendelkezések

érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;

különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok,

genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az adott természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;

biometrikus adat: egy természetes személy fizikai, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó olyan, sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, mint például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy szellemi egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

közös adatkezelő:az az adatkezelő, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – az adatkezelés céljait és eszközeit egy vagy több másik adatkezelővel közösen határozza meg, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket egy vagy több másik adatkezelővel közösen hozza meg és hajtja végre vagy hajtatja végre az adatfeldolgozóval;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján;

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

adatállomány:  az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek;

adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

profilalkotás: személyes adat bármely olyan – automatizált módon történő – kezelése, amely az érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy érdeklődéséhez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére irányul;

címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz;

álnevesítés: személyes adat olyan módon történő kezelése, amely – a személyes adattól elkülönítve tárolt – további információ felhasználása nélkül megállapíthatatlanná teszi, hogy a személyes adat mely érintettre vonatkozik, valamint műszaki és szervezési intézkedések megtételével biztosítja, hogy azt azonosított vagy azonosítható természetes személyhez ne lehessen kapcsolni;

Megbízóinkkal kötött szerződéses adatkezelés

A GDPR 6§ (1) bekezdés c) pontja jogosít fel az adatkezelésre, azaz szerint jogszabályi kötelezettség vagy a szerződés megkötésére céljából.

Különélő vagy elvált szülők esetében csak az a szülő adhat érvényes adatkezelési nyilatkozatot, aki a szülői felügyeleti jogok gyakorlására jogosult.

Teniszpálya bérlés illetve teniszedzések igénybe vétele esetén: a szolgáltatást igénybe vevő neve és telefonszáma.

A szerződéskötés körébe foglalt egyes esetekben az adatkezelés során, a jogszabályok által szükségszerűen előírt adatok köre: a megbízó természetes személy neve, állandó lakhelye, vagy tartózkodási helye, telefonszáma, e-mail címe, születési ideje és helye, anyja neve, adóazonosító jele, bankszámlaszáma.

A szerződés teljesítéséhez szükséges egyes adatok kezelését törvények határozzák meg, célja tehát ennek biztosítása, illetve az adatkezelés célja, hogy a szolgáltatásainkat biztosítani tudjuk megbízóink elvárása szerint.

Az adatok kezelésének ideje:

 • GDPR 6§ (1) bekezdés b) pontja szerint kezelt adatokat amíg a teljesítéshez szükséges, de legfeljebb a szerződéses kapcsolat lezárásáig.
 • GDPR 6§ (1) bekezdés a) pontja szerint kezelt adatokat, a hozzájárulás visszavonásáig.
 • GDPR 6§ (1) bekezdés c) pontja szerint kezelt adatokat a számvitelről szóló 2000.évi C.törvény 166§ (1) bekezdésben foglaltak szerinti időtartamig (8-10 évig)
 • Az adózás rendjéről szóló 2017.évi CL.törvény (Art.) 77.§ (1) bekezdésben foglaltak szerint a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások kezelése (5 évig)
 • Art.78.§(3) és (4) bekezdésében foglaltak szerint az adó megállapításához a bevallást, vagy bejelentést az esedékesség naptári évének utolsó napjától számított 5 évig kezelem.

Fényképfelvétellel kapcsolatos adatkezelés

Az érintettről készített képmást az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezeljük.

Adatkezelés ideje: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 5 év.

Nyereményjátékok lebonyolítása

A szolgáltatás, események népszerűsítése érdekében nyereményjátékokat, sorsolásokat is szervezhetünk, amelynek során a játékosok adatait kezeljük annak érdekében, hogy kisorsolhassuk közülük a nyerteseket, és a nyerteseknek pedig át tudjuk adni a nyereményüket.

A játékosok adatait az önkéntes hozzájárulásuk alapján kezeljük, miszerint az érintettek a játékszabályzatban szereplő adatkezelési tájékoztatásban foglaltakra tekintettel önként adják meg adataikat ahhoz, hogy részt vegyenek az aktuális nyereményjátékában.

Ennek során a játékosok nevét, telefonszámát, e-mail címét,  azonosítójelét (Facebook azonosító stb.)kezeljük.

Az egyes nyereményjátékok játékfeltételeitől függően más adatot is elkéthetünk, amely a  játék lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges, és akkor, amikor az szükségessé válik. Erről a tájékoztatást a mindenkori nyereményjáték aktuális játékszabályzata tartalmazza.

Az adatokat kizárólag abból a célból kezeljük, hogy

 • név: a játékos személyének azonosításához,a nyertes nyereménye utáni adó megfizetéséhez
 • lakcím: a játékos személyének azonosításához, nyertessel való kapcsolatfelvételhez, a nyertes értesítéséhez
 • telefonszám: nyertessel való kapcsolatfelvételhez, a nyertes értesítéséhez
 • e-mail cím: nyertessel való kapcsolatfelvételhez, a nyertes értesítéséhez
 • születési idő: a játékban való részvételi feltétel esetén a részvétel jogának ellenőrzéséhez
 • fénykép: a nyeremény átvételéről fénykép elkészítéséhez, nyereményjátékról szóló tájékoztatásra történő felhasználásához
 • azonosító (pl.Facebook): a játékos személyének azonosításához

Az érintett ezen adataira azért van szükség, hogy a nyereményjátékot le tudjuk bonyolítani, és a játékosok között ki tudjuk sorsolni a nyereményeket, fel tudjuk venni a nyertesekkel a kapcsolatot és részükre átadjuk a nyereményüket. A nyeremény átvételéről kép készítése és annak a nyereményjátékról szóló tájékoztatásban történő megjelenítse, a nyertes hozzájárulásával történik, miszerint a róla a nyeremény átvételekor képfelvétel készülhet.

A játékosok adatait a sorsolásig kezeljük, azt követően törljük. A nyertesek adatait kezeljük csak tovább  a nyeremény átvételig, illetve ha az adófizetési kötelezettséget átvállalása esetén az adózással összefüggésben kezelt adatokat az adóbevallás évét követő 5 évig. Természetesen az érintett bármikor visszavonhatja az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását a nyereményjáték során és ebben az esetben az adatokat törlöjük. Az a játékos, akinek adatait kérésére töröltük a sorsolás előtt, a sorsolásban már nem tud részt venni, így nyertes sem lehet, a nyertes pedig, aki a nyeremény átvétele előtt kérte adatai törlését, a nyereményt már nem tudja átvenni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Amennyiben a nyertes helyett vállaljuk a nyeremény után járó adókötelezettségek teljesítését, akkor az adókötelezettség teljesítésével összefüggő adatokat az adóbevallással összefüggő feladatokat ellátó adatfeldolgozó is megismerheti.

A nyertesek azon adatait, amelyek szükségesek a nyertesek körének tájékoztatásához, a játékszabályzatban foglaltak szerint közzétesem, ahhoz bárki hozzáférhet.

Amennyiben a nyertes hozzájárul, hogy a nyeremény átvételéről képet készítsünk, és azt felhasználjuk a nyereményjátékkal összefüggő tájékoztatásokra, akkor ezek a képfelvételek nyilvánosan megjelennek.

Adatbiztonság

Megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az informatikai rendszerhez a hozzáférést személyhez köthető jogosultsággal tesszük lehetővé. A hozzáférések kiosztásánál érvényesül a „szükséges és elégséges jogok elve”, azaz a vállalkozás informatikai rendszereit és szolgáltatásait csak a feladat ellátásához szükséges mértékben, az ennek megfelelő jogosultságokkal és a szükséges időtartamig használhatja felhasználó.

Az adatokat – az adatfeldolgozói által tárolt adatok kivételével – saját eszközeinken tároljuk. Többszintű, aktív, komplex kártékony kódok elleni védelemmel (pl. vírusvédelem) védem a külső támadásoktól.

A papíralapon kezelt adatokat az előírt adatvédelmi követelményeknek megfelelően semmisítjük meg az őrzési idő lejártával.

Az érintetti jogok

-hozzájárulás visszavonása

-hozzáférés (tájékoztatás) kérése

-az adat helyesbítésének kérése

-az adat törlésének kérése

-az adatkezelés korlátozásának kérése

-tiltakozás az adatkezelés ellen

-automatizált döntéshozatal esetében emberi beavatkozás kérése

-adatok hordozhatóságának kérése

Hozzájárulás visszavonása

Amikor a személyes adatot az érintett hozzájárulása alapján kezelem, akkor az érintettnek bármikor korlátozás nélkül joga van a hozzájárulását visszavonni. Ez nem érinti a visszavonás előtt folytatott adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonásának esetén  a hozzájárulás alapján kezelt személyes adatokat törlöm. Az adatok törlésére csak akkor nem kerül sor, ha az adatok kezelésére szükség van

 • olyan szerződés teljesítéséhez, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését                megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez,
 • jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy
 • az érintett vagy mások létfontosságú érdekeinek védelméhez vagy
 • az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez.

Tájékoztatás kérése:

Az érintettek bármikor kérhetnek tájékoztatást arról, hogy kezeljük- e az adataikat, és ha igen, akkor azokhoz hozzáférést is kaphatnak. Ezen információk köre:

 • milyen adataikat kezeljük
 • az adatok forrása
 • milyen célból kezeljük az adataikat  
 • mi jogosít fel az adatok kezelésére
 • mikortól és meddig kezeljük az adataikat  
 • veszünk-e igénybe az adatai kezeléséhez adatfeldolgozót
 • ha igen, akkor  
 • kit, annak elérhetősége, milyen adatkezelést végez, továbbítottuk-e bárkinek az adatait, és ha igen, kinek,
 • milyen jogi lehetőségek állnak az érintett rendelkezésére az adatkezeléssel kapcsolatban

Az adat helyesbítésének vagy módosításának kérése

Az érintett kérheti az adatának helyesbítését. Ha rossz, nem valós adatát kezelem,az érintett kérheti annak módosítását, a helyes, valós adat kezelését.

Az adat törlésének kérése

Az érintett kérheti adatainak törlését. A hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a törlési kérelmet a hozzájárulás visszavonásának tekintem és a személyes adatokat törlöm. Az adatok nem kerülek törlésére, ha az adatok kezelésére az alábbiak szerint szükség van

 1. szerződés teljesítéséhez, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését                       megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez vagy
 2. jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy
 3. az érintett vagy mások létfontosságú érdekeinek védelméhez vagy
 4. a vállalkozás vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez.

Az a) b) és c) pontoos esetében a törlési kéréstől függetlenül az adatokat akkor törljük, ha a személyes adatokra már nincs szükség. Egyéb esetekben  az adatokat akkor törljük, ha azok kezelésének jogellenessége kerül megállapításra vagy magyar, vagy uniós jogi kötelezettség írja elő az adatok törlését.

Az adatkezelés korlátozásának kérése

Az érintett kérheti, hogy korlátozzuk az adatainak kezelését. Ebben az esetben az érintett adatait nem fogjuk felhasználni, azokat csak tároljuk. Az érintett adatainak kezelését akkor korlátozzuk, ha az érintett

-vitatja, hogy az általunk kezelt adatai pontosak, de még ellenőrizni kell az érintett adatai pontosságát,

-ellenzi, hogy adatait töröljük, és kéri azok megőrzését,

-igényli, hogy adatait  megtartsuk, mert azok felhasználásával jogi igényt szeretne érvényesíteni

-tiltakozott az adatkezelés ellen és még meg kell vizsgálni, hogy az érintett tiltakozása megalapozott-e.

Tiltakozás az adatkezelés ellen

Az érintett tiltakozhat a rá vonatkozó adatkezelés ellen. Ha ez a tiltakozás megalapozott, azaz nincs kényszerítő erejű jogos ok az adatok kezelésére, akkor az adatokat törljük. Olyan adatnak a törlését  nem végezhetjük el, aminek a kezelésére a jogi kötelezettségeink  ellátása miatt vagyunk köteles, vagy ami jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Az adatok hordozhatóságának kérése

Az adatok hordozását az érintett olyan adatkezelés esetében kérheti, ami a hozzájárulásán alapul [GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont], vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont].

Amennyiben az érintett azt kéri, hogy egy másik adatkezelőnek közvetlenül továbbítsuk az adatait, akkor a másik adatkezelőnek rendelkeznie kell olyan adatkapcsolattal, ami az adatok biztonságos átadását lehetővé teszi.

Az érintettek jogainak védelme

Ha sérelmesnek tartja, hogy személyes adatait kezeljük, akkor kérjük keressen meg panaszával amire haladéktalanul válaszolunk.

Ha a panaszának kivizsgálása ellenére továbbra is sérelmesnek tartja az adatkezelést, vagy nem kíván panaszt tenni, hanem közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

Lehetőség van továbbá arra is, hogy adatinak védelme érdekében bírósághoz forduljon. Ebben az esetben a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat keresettel.  

Top Sport Tenisz Kft